【Day Day Care – 洗面及爽膚篇】

美肌教主Grace經常同大家講洗面係護膚嘅第一步,唔適當地清潔面部係「襲擊」。而洗面奶同爽膚水係最佳拍檔,咁究竟選用咩產品先係最合適?依家即刻去片,等教主話你知最佳潔面產品,用完皮膚質素馬上level up!